Projekt "Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce"

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Partner KSOW
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 30-198 Kraków, ul. Balicka 253 C
Koordynator projektu – Jacek Pijanowski, tel. +12-662 45 54, e-mail: jacek.pijanowski@urk.edu.pl
Sekretarz projektu – Halina Stachura, tel. +12-662 45 03, e-mail: halina.stachura@urk.edu.pl

Nazwa operacji
Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce

Termin realizacji operacji
15.03 – 31.10.2019 r.

Kwota dofinansowania
97 787,93 zł

Cele i efekty operacji
Celem operacji jest pogłębiona naukowa analiza i ocena efektywności scaleń gruntów w Polsce zrealizowanych w ramach funduszy europejskich. Analizy i ocena prowadzone będą przy użyciu innowacyjnych autorskich metod informatycznych, umożliwiających zarówno szybkie, jak i dokładne uzyskiwanie informacji o ekonomicznych efektach zrealizowanych prac scaleniowych.

W efekcie uzyskana zostanie szczegółowa analiza nt. efektów zmian układu działek oraz sieci dróg transportu rolnego dla 10 wybranych obiektów scaleniowych z 6 województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego. Dobór obiektów będzie przeprowadzony tak, aby pozwolił na przeanalizowanie układów przestrzennych wsi, reprezentatywnych dla wszystkich subregionów Polski.

Ocena ekonomiczna tych obiektów da podstawę do określenia celowości realizacji tego typu zadań oraz ich opłacalności, w stosunku do kosztów ich realizacji.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK